تشخیص صدا و تبدیل به متن در بیسیک4اندروید
تشخیص صدا و تبدیل به متن در بیسیک4اندروید

تشخیص صدا و تبدیل به متن در بیسیک4اندروید

توضیحات

فروشنده : آموزشگاه
امتیاز آموزش: 100
3,000 تومان
موجود است
3,000 تومان
خرید آموزش